Thứ hai, ngày 22/12/2014 Kế hoạch và thời khóa biểu dự kiến học kỳ 1 năm học 2006-2007 - Quy chế về tổ chức đào tạo theo hệ thống tín chỉ - Hướng dẫn quy trình xếp lịch dạy của giảng viên và đăng ký học của sinh viên - Thông báo về thời khóa biểu tạm - Thông báo về việc đóng học phí -
Sinh viên đăng nhập
Mã số
Mật khẩu
- Bạn quên mật khẩu? -

Thông tin » Thông báo về đăng ký và
đóng học phí
Quy định mức thu học phí năm 2009-2010
Cập nhật: 31/08/2009
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM

Số: 1386/QĐ-ĐHKT-TCKT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP.Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 08 năm 2009


QUYẾT ĐỊNH
V/v Quy định mức thu học phí năm học 2009-2010

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH

- Căn cứ Điều lệ trường đại học ban hành theo Quyết định số 153/2003/QĐ-TTg ngày 30/7/2003 của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư số 18/2004/TT-BGD&ĐT ngày 21/6/2004 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn thực hiện Điều lệ trường đại học;

- Căn cứ Quyết định số 70/1998/QĐ-TTg ngày 31/03/1998 của Thủ tướng Chính phủ về việc thu và sử dụng học phí ở các cơ sở giáo dục và đào tạo công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân; Quyết định số 1310/QĐ-TTg ngày 21/08/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh khung học phí đối với cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân năm học 2009-2010,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Quy định mức thu học phí năm học 2009-2010:

CẤP HỌC, TRÌNH ĐỘ, HÌNH THỨC ĐÀO TẠO MỨC THU HỌC PHÍ
1. Đại học chính quy: 2.400.000đ/năm/sinh viên
2. Hoàn chỉnh kiến thức đại học: 4.400.000đ/năm/sinh viên
3. Đại học tại chức:  
- TP. HCM, Vũng Tàu, Đồng Nai, Bình Dương: 4.200.000đ/năm/sinh viên
- Các địa phương khác: 3.800.000đ/năm/sinh viên
4. Đại học bằng thứ hai:  
- Theo niên chế: 4.400.000đ/năm/sinh viên
- Theo tín chỉ: 140.000đ/tín chỉ
5. Cao học:  
- Lớp học trong giờ hành chính: 150.000đ/đơn vị học trình
- Lớp học ngoài giờ hành chính: 225.000đ/đơn vị học trình
6. Nghiên cứu sinh (NCS):  
- Từ cử nhân:  
+ Các môn học trong chương trình đào tạo: = Mức thu học phí cao học
Thực hiện đề tài (3 năm): = Mức thu học phí NCS từ ThS
- Từ thạc sĩ (ThS): 7.000.000đ/năm/NCS

Điều 2: Sinh viên đại học, học viên cao học, nghiên cứu sinh và các đơn vị chức năng có liên quan trong Trường thực hiện Quyết định này kể từ ngày ký.

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Website Trường;
- Lưu: TC-KT.
HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký và đóng dấu)

Phạm Văn Năng
Các tin tức khác
» Trả lời đơn đăng ký học phần bổ sung của sinh viên (28/08/09)
» Đăng ký học phần Ứng dụng lý thuyết hệ thống trong quản trị doanh nghiệp (18/08/09)
» Thông báo mở thêm 2 lớp học phần Kế toán tài chính và Kế toán Mỹ (17/08/09)
» Thông báo hủy lớp học phần đăng ký đợt 1 - Năm học 2009 (04/08/09)
» Đăng ký thực tập cuối khóa và làm khóa luận tốt nghiệp cho khóa 10 - VB2CQ (26/06/09)
» Đăng ký học phần và đóng học phí năm học 2009 - Hệ văn bằng hai chính quy (24/06/09)
» Thông báo tạm thu học phí tín chỉ - Hệ văn bằng hai chính quy năm học 2009 (24/06/09)
» Đăng ký các học phần HK1 cùng khóa 12 VB2 chính quy (03/03/09)
» Đăng ký thực tập cuối khóa và làm khóa luận tốt nghiệp cho khóa 9 - VB2CQ (23/02/09)
» Trả học phí các trường hợp hủy học phần và đăng ký học phần trùng giờ học (16/02/09)
Developed by
ANDI Software Co., Ltd.
Bản quyền thuộc Phòng quản lý đào tạo - Công tác sinh viên - Trường ĐH Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh
59C Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3, TP. HCM.
Điện thoại: 823 0082 - Fax: 822 9832 - Email: qldt_ctsv@ueh.edu.vn