TỔ CHỨC, NHÂN SỰ
QUY CHẾ, QUY ĐỊNH
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
HỌC BỔNG, CHÍNH SÁCH
KẾT QUẢ THI
THỜI KHÓA BIỂU, LỊCH THI
  Trang chủ
Thời gian nộp hồ sơ tuyển sinh đại học năm 2014 (nộp trực tiếp) tại trường ĐH Kinh tế TP. HCM?
Tuyển sinh hệ Liên thông đại học chính quy năm 2015
Tuyển sinh Hệ đại học văn bằng 2 chính quy năm 2014 ?
Tuyển sinh Hệ Cao học
Tuyển sinh Đại học Tại chức
Hỏi đáp  -  Đặt câu hỏi
Lượt truy cập
20350583
  » Trang chủ » Tin tức » Kế hoạch trong năm
Kế hoạch thực tập và xét tốt nghiệp Khoá 33 – Đại học chính quy
Cập nhật: 25/01/2011

Phòng Quản lý đào tạo – Công tác sinh viên trân trọng thông báo KẾ HOẠCH THỰC TẬP VÀ XÉT TỐT NGHIỆP KHOÁ 33 – ĐẠI HỌC CHÍNH QUY như sau:

THỜI GIAN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

THỰC HIỆN

Ngày  24/11/2010

Khoa Lý luận chính trị gởi nội dung ôn thi tốt nghiệp các học phần Mác–Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh (theo hướng dẫn 11381/BGDĐT-ĐH&SĐH). Nội dung thi tốt nghiệp này được công bố trên website www.qldt.ueh.edu.vn

Khoa LLCT, Phòng QLĐT–CTSV

17g30, ngày 26/11/2010 và ngày 27/11/2010

-Phổ biến Kế hoạch thực tập và tốt nghiệp;

-Công bố danh sách nợ chứng chỉ GDTC, GDQP, nợ hồ sơ, nợ bằng THPT, nợ học phí;

-Phổ biến mẫu đăng ký thi tốt nghiệp các học phần MácLênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

Phòng QLĐT–CTSV, Thư ký Khoa đào tạo, BCS lớp và toàn thể sinh viên

Từ 29/11/2010 đến 03/12/2010

Tổ chức đăng ký thi TNHP tất cả các học phần còn nợ từ học kỳ 1 đến học kỳ 6 (đăng ký theo lớp, nộp tại Phòng A0.14)

Phòng QLĐT–CTSV, BCS lớp, các SV nợ học phần

Từ 29/11/2010 đến 03/12/2010

Tổ chức đăng ký thực tập lại cho sinh viên các khoá 31, 32 – ĐHCQ

Sinh viên nộp đăng ký tại Phòng A0.13

Từ 06/12/2010 đến 12/12/2010

Triển khai công tác thực tập tại Khoa đào tạo (phân công giáo viên hướng dẫn, phổ biến yêu cầu thực tập, giấy giới thiệu… – 1 tuần)

-Khoa đào tạo, GVHD và SV, Phòng QLGĐ–TKB

Từ 13/12/2010 đến 26/12/2010

Thi học kỳ 7 (học kỳ cuối năm 2010)

Phòng KT–ĐBCL, các Khoa, Ban

Từ 04/01/2011 đến 21/01/2011

Tổ chức đăng ký thi lại tốt nghiệp cho sinh viên các khoá 31, 32 – ĐHCQ

Sinh viên nộp đăng ký tại Phòng A0.13

Từ 04/01/2011 đến 10/04/2011

THỰC TẬP, HOÀN THÀNH CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP – 12 TUẦN

Các Khoa đào tạo, GVHD và sinh viên.

Từ 27/01/2011 đến 09/02/2011

Nghỉ Tết âm lịch – 2 tuần

 

Ngày 10/01/2011

-Công bố lịch thi lần 2 học kỳ 7;

-Kiểm tra số ĐVHT tính điểm TBCHT, HBKKHT (P.QLĐT–CTSV, QLGĐ–TKB).

Bảng thông báo của Khoa, Ban, Phòng

Ngày 14/01/2011

Hạn cuối nộp điểm thi lần 1 học kỳ 7

Khoa đào tạo, Ban chuyên môn

Từ 17/01/2011 đến 26/02/2011

Tổ chức thi lần 2 học kỳ 7

Phòng KT–ĐBCL,  Khoa, Ban

Ngày 14/02/2011

Công bố lịch thi trả nợ học phần (đã đăng ký ngày 29/11–03/12/2010)

www.qldt.ueh.edu.vn

Từ 14/02/2011 đến 18/02/2011

-Nộp danh sách đăng ký thi MLN, TTHCM;

-Nộp chứng chỉ GDTC, GDQP, Bằng THPT, (theo danh sách phổ biến ngày 26, 27/11/2010);

-Nhận hồ sơ đăng ký tốt nghiệp, phí làm bằng;

-Kiểm dò điểm học bổng KKHT học kỳ 7.

Lớp trưởng nộp trực tiếp tại Phòng A0.14

Ngày 21/02/2011

Bắt đầu thi trả nợ học phần (học kỳ 1,2,3,4,6 bố trí thi trước, học kỳ 5 thi sau)

Phòng KT–ĐBCL,  Khoa, Ban

Từ 24/02/2011 đến 25/02/2011

-Công bố danh sách sv đăng ký thi tốt nghiệp Mác–Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

Phòng QLĐT–CTSV

Ngày 02/03/2011

Sinh viên xem lịch hệ thống các môn thi tốt nghiệp Mác–Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh

www.qldt.ueh.edu.vn

Từ 07/03/2011 đến 11/03/2011

Hệ thống, giải đáp thắc mắc nội dung thi Mác–Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh (5 tiết)

Khoa LLCT, Phòng QLGĐ–TKB

Ngày 22/03/2011

Hạn cuối nộp điểm thi lần 2 học kỳ 7

Khoa đào tạo, Ban chuyên môn

Ngày 28/03/2011

Nộp đề thi tốt nghiệp Mác–Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh (3 đề thi/môn – thời gian 120 phút)

Khoa LLCT, Phòng KT–ĐBCL

Ngày 30/03/2011

Công bố danh sách, số báo danh thi tốt nghiệp Mác–Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh

www.qldt.ueh.edu.vn

12g45 ngày 03/04/2011

THI TỐT NGHIỆP MÁC–LÊNIN, TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH (LẦN 1)

BAN COI THI

Từ 06/04/2011 đến 22/04/2011

Chấm thi tốt nghiệp Mác–Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh

Ban Chấm thi

Ngày 19/04/2011

Giao bảng điểm tổng hợp để sinh viên kiểm dò, khiếu nại (nếu có)

Phòng QLĐT-CTSV, Lớp trưởng

Ngày 19/04/2011

Sinh viên xem lịch hệ thống môn thi tốt nghiệp môn ngành, chuyên ngành.

www.qldt.ueh.edu.vn

Ngày 26/04/2011

Nhận lại bảng điểm tổng hợp sau khi kiểm dò, các khiếu nại (nếu có)

Phòng QLĐT-CTSV, Lớp trưởng

Từ 25/04/2011 đến 29/04/2011

Hệ thống, giải đáp thắc mắc nội dung thi tốt nghiệp các môn ngành, chuyên ngành (10 tiết)

Khoa đào tạo, Phòng QLGĐ–TKB

Ngày 29/04/2011

Hạn cuối Khoa đào tạo nộp điểm chuyên đề tốt nghiệp và danh sách đề nghị bảo vệ khoá luận tốt nghiệp

Khoa đào tạo

Ngày 06/05/2011

HỌP HỘI ĐỒNG XÉT HỌC TIẾP, XÉT ĐIỀU KIỆN THI TỐT NGHIỆP, THÔNG QUA DANH SÁCH BẢO VỆ KHOÁ LUẬN

HỘI ĐỒNG

Ngày 09/05/2011

-Công bố kết quả thi tốt nghiệp Mác–Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh;

-Nhận đơn phúc khảo tốt nghiệp Mác–Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

www.qldt.ueh.edu.vn

 

Phòng KT–ĐBCL (B1.07)

Từ 10/05/2011 đến 12/05/2011

-Công bố danh sách học tiếp, ngừng học, thôi học;

-Công bố danh sách sinh viên đủ điều kiện thi tốt nghiệp và bảo vệ khoá luận tốt nghiệp;

-Làm thủ tục chuyển khoá cho diện ngừng học.

www.qldt.ueh.edu.vn

 

 

 

Phòng A0.14

Ngày 16/05/2011

Nộp đề thi tốt nghiệp các môn ngành, chuyên ngành (3 đề, đáp án/môn – 180 phút)

Các Khoa đào tạo, Phòng KT–ĐBCL

Ngày 18/05/2011

Công bố danh sách, số báo danh thi tốt nghiệp môn ngành, chuyên ngành

www.qldt.ueh.edu.vn

Ngày 22/05/2011

THI TỐT NGHIỆP MÔN NGÀNH – LẦN 1

BAN COI THI

Từ 23/05/2011 đến 27/05/2011

Tổ chức bảo vệ Khoá luận tốt nghiệp

Hội đồng các Khoa đào tạo

Từ 25/05/2011 đến 10/06/2011

Chấm thi tốt nghiệp môn ngành

Ban chấm thi

Từ 09/06/2011 đến 15/06/2011

Đăng ký thi TNHP tất cả các học phần sinh viên còn nợ (diện lên lớp, nhưng không đủ điều kiện thi tốt nghiệp môn ngành)

Phòng A0.13

Ngày 17/06/2011

-HỌP HĐ XÉT TỐT NGHIỆP – LẦN 1;

-HỌP HĐ XÉT HỌC BỔNG – HỌC KỲ 8;

-KẾ HOẠCH TỔ CHỨC LỄ TỐT NGHIỆP.

HỘI ĐỒNG

Từ 21/06/2011 đến 22/06/2011

-Công bố kết quả thi tốt nghiệp, danh sách tốt nghiệp môn ngành;

-Công bố danh sách nhận học bổng HK8;

-Đăng ký thi tốt nghiệp lần 2 các môn tốt nghiệp: MLN-TTHCM và môn ngành.

www.qldt.ueh.edu.vn

 

 

Phòng A0.13

Từ 21/06/2011 đến 27/06/2011

Nhận đơn phúc khảo tốt nghiệp môn ngành

P. Khảo thí–ĐBCL (B1.07) 

Từ 07/07/2011 đến 18/07/2011

Chấm và công bố kết quả phúc khảo

Ban Phúc khảo

Từ 03/08/2011 đến 05/08/2011

-Tập huấn tốt nghiệp, quy định lễ phục, chụp ảnh, cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời (A1.16).

Phòng QLĐT-CTSV, CTCT, TT DVKT, tất cả SV tốt nghiệp

Từ 06/08/2011 đến10/08/2011

 
LỄ TỐT NGHIỆP (A1.16)

 

BAN TỔ CHỨC

Từ 08/08/2011 đến 12/08/2011

Công bố lịch thi trả nợ học phần (đã đăng ký ngày 09/06–15/06/2011)

www.qldt.ueh.edu.vn

Ngày 15/08/2011

Bắt đầu thi trả nợ học phần

Phòng KT–ĐBCL,  Khoa, Ban

Ngày 18/11/2011

Công bố danh sách sinh viên đủ điều kiện thi tốt nghiệp lần 2, khiếu nại về sách thi (nếu có)

www.qldt.ueh.edu.vn

Ngày 24/11/2011

Công bố danh sách, số báo danh thi tốt nghiệp lần 2

www.qldt.ueh.edu.vn

12g45, ngày  26/11/2011

THI TỐT NGHIỆP MÁC-LÊNIN, TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH (LẦN 2) 

BAN COI THI

12g45, ngày  27/11/2011

THI TỐT NGHIỆP MÔN NGÀNH (LẦN 2)

BAN COI THI

Từ 30/11/2011 đến 14/12/2011

Chấm thi tốt nghiệp lần 2

Ban chấm thi

Từ 01/12/2011

Thông báo đăng ký TNHP cho số sinh viên còn nợ học phần, thực tập lại, thi lại tốt nghiệp

www.qldt.ueh.edu.vn

Ngày 23/12/2011

HỌP HĐ XÉT TỐT NGHIỆP – LẦN 2

HỘI ĐỒNG

Từ 26/12/2011 đến 27/12/2011

-Công bố kết quả thi tốt nghiệp lần 2 và danh sách sinh viên tốt nghiệp;

-Cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời.

www.qldt.ueh.edu.vn

 

Phòng A0.13

Từ 26/12/2011 đến 30/12/2011

Nhận đơn phúc khảo thi tốt nghiệp lần 2

Phòng KT–ĐBCL (B1.07)

Phòng Quản lý đào tạo – Công tác sinh viên kính đề nghị các Ông/Bà Trưởng Khoa, Phòng, Ban, Trưởng đơn vị liên quan, các Ông/Bà Thư ký Khoa, Ban và sinh viên Khoá 33 – ĐHCQ thực hiện tốt kế hoạch này.

Các đơn vị trong trường và sinh viên có thể xem kế hoạch này tại website phòng www.qldt.ueh.edu.vn.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề cần trao đổi, xin vui lòng liên hệ Phòng QLĐT–CTSV theo số điện thoại:

-Tổng đài: 38.230.082 (số nội bộ 122, 124, 141, 182, 183);

-Tổ Quản lý kết quả học tập: 62.726.964.
Các tin tức khác
» Kế hoạch thực tập và tốt nghiệp khóa 32 - Đại học chính quy (20/01/10)
» Kế hoạch thực tập và xét tốt nghiệp khóa 10 - Văn bằng 2 chính quy và khóa trước về thực tập, xét tốt nghiệp với Khoá 10 – VB2CQ (29/06/09)
» Kế hoạch thực tập và xét tốt nghiệp khóa 13 - Hoàn chỉnh đại học (29/06/09)
» Kế hoạch thực tập và xét tốt nghiệp Khoá 31 – ĐHCQ (30/03/09)
» Về việc triển khai thực hiện học chế tín chỉ cho hệ đại học chính quy (24/09/08)
» Kế hoạch và phân công thực tập tốt nghiệp chuyên ngành Ngoại thương và Thương mại - Khóa 12 - HCĐH (04/06/08)
» Kế hoạch thực tập và xét tốt nghiệp Khoá 12 – hệ Hoàn chỉnh đại học (28/05/08)
» Kế hoạch thực tập và xét tốt nghiệp Khoá 30 – hệ ĐHCQ (28/02/08)
PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO - CÔNG TÁC SINH VIÊN
Địa chỉ: 59C Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3, TP. HCM.
Điện thoại: 38 230082 - 38257425, Fax: 38 229832, Email: qldt_ctsv@ueh.edu.vn
Trở về đầu trang